อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร

(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2556)


สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0035

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
   เอเชียน อินสติดิวท์ ออฟ แมเนจเม้นท์ ฟิลิปปินส์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
   ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สคูล บอสตัน สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร DCP Director Certification Program รุ่น 102/2551


ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร,
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2550 - 2556
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า,
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2550 - 2551
กรรมการ, บจ. เพย์เม้นท์ โซลูชั่น

2549 - 2550
กรรมการผู้จัดการ, บจ. แคปปิตอล โอเค

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

* นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ